Skip to main content

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

1.2. Administratorem danych osobowych jest spółka ALLBOARDS GROUP NYCZ DROZD Spółka jawna

z siedzibą w Krakowie, ul. Kamienna 10, 31 – 403 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000900719, legitymująca się numerem NIP: 6772389024, REGON: 361509758, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, [email protected], (12)380-76-00, będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe Klienta/Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się wielką literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Dane osobowe Klientów i Usługobiorców będą przetwarzane w celu:

2.1.1. świadczenia Usług Elektronicznych/zawarcia Umowy Sprzedaży i realizacji zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem https://sklep-allboards.pl, w tym także w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń z niej wynikających do czasu ich przedawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2.1.2. realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego,

2.1.3. opcjonalnie (w razie wyrażenia zgody): marketingu towarów oferowanych przez Administratora, w tym kontaktu telefonicznego z Klientem,

2.1.4. opcjonalnie (w razie wyrażenia zgody): przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowej o produktach, usługach i akcjach promocyjnych Administratora (newsletter),

2.1.5. opcjonalnie (w razie wyrażenia zgody): wyrażenia opinii o zawartej z Administratorem Umowie Sprzedaży w systemie ankiet opiniujących,
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

2.2. Odbiorcą danych osobowych będą:

2.2.1. organy Krajowej Administracji Skarbowej,

2.2.2. bank świadczący na rzecz Administratora usługę prowadzenia rachunku bankowego,

2.2.3. podmioty zajmujące się obsługą płatności elektronicznych,

2.2.4. podmioty zajmujące się dostawą zamówionych towarów,

2.2.5. podmioty zajmujące się obsługą księgową i prawną Administratora,

2.2.6. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu IT, w tym zajmujące się obsługą techniczną i serwisowaniem programów komputerowych używanych przez Administratora w procesie realizacji zamówień oraz wysyłki informacji handlowych,

2.2.7. w razie wyrażenia zgody – podmiot obsługujący system ankiet opiniujących zawarte z Administratorem umowy sprzedaży.

2.3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych:

2.3.1. imienia i nazwiska,

2.3.2. adresu zamieszkania,

2.3.3. adresu poczty elektronicznej

2.3.4. numeru telefonu

2.3.5. numeru rachunku bankowego

2.3.6. opcjonalnie – nazwy firmy, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, numeru NIP

2.4. Podanie powyżej wskazanych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, a w przypadku niepodania ww. danych niemożliwe jest ich zawarcie i wykonanie. Zakres danych wymaganych do zawarcia ww. umów wskazany jest każdorazowo na stronie Sklepu Internetowego w Regulaminie Sklepu Internetowego.

3. PLIKI COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

3.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

3.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

3.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

3.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

3.5.1. w przeglądarce Chrome

3.5.2. w przeglądarce Firefox

3.5.3. w przęglądarce Internet Explorer

3.5.4. w przeglądarce Opera

3.5.5. w przeglądarce Safari

3.5.6. w przeglądarce Microsoft Edge

3.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Klient/Usługobiorca ma prawo do:

4.1.1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

4.1.2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

4.1.3. przenoszenia danych,

4.1.4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4.2. Klient/Usługobiorca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzasadnione jest podejrzenie, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i/lub ustawą o ochronie danych osobowych.

4.3. Dane osobowe Klienta/Usługobiorcy będą przechowywane przez Administratora przez okres:

4.3.1. realizacji umów i/lub świadczenia usług, o których w niniejszej klauzuli, a następnie do czasu upływu obowiązkowego okresu przechowywania danych – gdy przechowywanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa krajowego lub członkowskiego (w tym przepisów prawa podatkowego),

4.3.2. do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z ww. umów i/lub związanych ze świadczonymi usługami – dla potrzeb obrony przed roszczeniami lub w celu ich zabezpieczenia/dochodzenia (cele windykacyjne),

4.3.3. przez okres prowadzenia przez Administratora działań marketingowych lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych dla tych celów,

4.3.4. przez okres prowadzenia Newslettera lub do czasu wycofania zgody na jego otrzymywanie,

4.3.5. do czasu wycofania zgody na wyrażenie opinii o zawartej z Administratorem umowie sprzedaży.

4.4. Dane osobowe Klientów i Usługobiorców podlegają profilowaniu pod względem osobistych preferencji i zainteresowań, na podstawie złożonych zamówień oraz wyszukiwań na stronie sklepu internetowego https://sklep-allboards.pl, dla celów statystycznych i marketingowych (w razie wyrażenia zgody).

4.5. Dane osobowe Klientów/Usługobiorców nie będą przekazywane do państw trzecich.

4.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres ul. Kamienna 10, 31 – 403 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres mailowy Administratora [email protected].

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

5.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.

5.4. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.